Dib u noqo

100 Taxane - Degmada Dugsiga

102 Fursad waxbarasho oo siman (7/21/20)

200 Taxane - Guddiga Agaasimayaasha

210 Iskahorimaadka Danta (5/19/20)

214 xubnood oo ka tirsan guddiga ayaa u socdaalay dalka dibadiisa (5/19/20)

220 Guddiga Is Qiimaynta (5/19/20)

290(NECP ) Siyaasadda Maalgashiga (2/15/22)

400 Taxane - Shaqaale/Shaqsi

401 Fursad Shaqo oo siman (5/19/20)

402 Takoorida Naafada (5/19/20)

403 Anshaxa, Joojinta iyo Eryidda Shaqaalaha Degmada (8/18/20)

404 hubinta asalka shaqada (8/18/20)

406 Xogta Dadweynaha iyo Shaqsiga Gaarka ah (9/28/21)

407 Xaqa Inaad Ogaato Shaqaalaha (8/18/20)

410 Fasaxa Qoyska iyo Caafimaadka (9/28/21)

412 Magdhawga Shaqaalaha (8/18/20)

413 Dhibaataynta iyo Rabshadaha (2/19/19)

417 Isticmaalka Kiimikada (12/19/17)

418 Daawooyin Bilaash ah (2/23/21)

419 Deegaanka Xorta ah ee Tubaakada (12/14/21)

420 Arday iyo Shaqaale qaba Cudurada iyo Cudurada Galmada la isugu Gudbiyo (10/26/21)

427 Xadka Shaqo ee Macalimiinta Waxbarashada Gaarka ah (1/15/19)

490 looga shakiyay Anshax-xumo iyo Daacad-darro (12/19/17)

491 Hoy Diineed (2/20/18)

493 qaraabo kiil (2/23/21)

494 Qiimaynta Macallinka (12/19/17)

500 Taxane - Ardayda

501 Hubka Dugsiga (12/19/17)

502 Raadinta sanduuqyada (12/19/17)

504 Labbiska iyo Muuqaalka Ardayga (12/19/17)

506 Anshaxa Ardayga iyo Ogeysiiska Joojinta (12/19/17)

514 Mamnuucida cagajuglaynta (2/19/19)

515 Ilaalinta iyo Qarsoonaanta Diiwaanka Ardayga (12/19/17)

516 Daawooyinka Ardayga (12/19/17)

516.5 Daawada Xad dhaafka ah (10/17/2023)

520 Sahanka Ardayda (1/15/19)

521 Takooridda Naafonimada Ardayga (12/19/17)

522 Takooridda Galmada Ardayga ( 12/19/17 )

524 Xeerka Isticmaalka La Aqbali Karo ee Internetka iyo Heshiiska Isticmaalka Internetka (12/19/17)

526 Mamnuuca Hazing (12/19/17)

528 Arday, Waalid, Qoyska iyo Guurka Takoorka (12/19/17)

531 Ballanqaadka Daacadnimada (1/18/22)

532 Isticmaalka Saraakiisha Nabadda Ardayda IEPs ka saara Aagga Dugsiga (12/19/17)

533 Fayoobi (2/23/21)

534 Lacag bixinta Cuntada Dugsiga (12/14/21)

590 Gelitaanka Hore/Dardargelinta Fasalka (2/27/24)

591 Ogolaansho (3/14/19)

NECP-592-Ingiriisi-Barte-032018

593 Wax u Akhrinta Wanaagsan ee Fasalka Saddexaad ( 12/19/17 )

600 Taxane - Barnaamijyada Waxbarashada

601 Manhajka Dugsiga iyo Yoolalka Waxbarashada (12/19/17)

603 Horumarinta Manhajka (12/19/17)

609 Hoy Diineed (12/19/17)

612 Ciwaanka I Xeerka Waalidka (12/19/17)

616 La Xisaabtanka Nidaamka Degmada Dugsiga (2/19/19)

692 Siyaasadda Qiimaynta (12/19/17)

693 Siyaasadda Luuqadda (12/19/17)

695 Shaqaalaha Adduunka ugu Fiican (12/19/17)

696NECP Adeegyada Dhexgalka (9/29/20)

700 Taxane - Barnaamijyo Aan Waxbarasho ahayn

701 Miisaaniyadda iyo Maamulka Kharashaadka (12/19/17)

709 Badbaadada Gaadiidka Ardayga (12/19/17)

721 Hagida Deeqaha Lebiska (1/16/18)

790 Saxeexayaal (12/19/17)

793 Tilmaamaha kaadhka deynta (12/19/17)

800 Taxane - Dhismaha iyo Goobaha

801 Helitaanka Xarumaha Dugsiga (8/27/19)

806 Maareynta Dhibaatada (3/19/19)

Caymiska Caafimaadka Kooxda 808 (3/20/18)

 

XEERARKA GUDDIGA (La cusbooneysiiyay Abriil 2022)